Generell orderinformation

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

antagna av

Sveriges Färgfabrikanters Förening och Sveriges Limleverantörers Förening 2005-05-19

Nedanstående bestämmelser gäller såvida parterna inte skriftligen enas om annat. Bestämmelserna kan ändras endast genom skriftlig handling undertecknad av parterna.

 

1. SLUTANDE AV AVTAL

Av säljaren lämnad offert eller annat meddelande, som annars vore att anse som anbud, gäller utan förbindelse om inte annat uttryckligen angetts i offerten eller meddelandet.

Lämnar köparen beställning till säljarens representant eller agent, blir säljaren bunden av avtal i enlighet med innehållet i dessa leveransbestämmelser och beställningen, om inte säljaren inom tio dagar från det han fick kännedom om beställningens innehåll, meddelar köparen att säljaren inte accepterar beställningen.

2. AVLÄMNANDE OCH FARAN FÖR GODSET

Om inte annat angivits i säljarens ordererkännande skall godset anses avlämnat, då det tillhandahålles leveransklart vid säljarens fabrik eller lager. Faran för godset övergår till köparen, då lastning av godset på transportfordon vid säljarens fabrik eller lager påbörjas, dock att, om avtransport fördröjes av köparen, faran skall anses ha övergått då godset har avlämnats.

3. LEVERANSTID

Anges leveranstid som viss tidsrymd, skall den räknas från den dag då avtalet slöts.

4. SUCCESSIV LEVERANS

Avser avtalet successiva leveranser (delleverans), har köparen inte rätt att vid försening av delleverans eller vid fel eller brist i delleverans, häva avtalet annat än till den del det avser den ifrågavarande delleveransen.

5. FÖRSENING

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans), mottagande av godset, eller annan parts åtagande, skall - i den mån annat inte avtalats - den andra parten omgående underrättas därom.

Beror förseningen på annan omständighet än vad som anges i punkt 15 nedan och medför den väsentlig olägenhet för den part som inte svarar för förseningen och den andra parten insåg eller borde ha insett detta, kan denne häva avtalet i dess helhet eller, om fråga om delleverans, såvitt avser den delleverans som berörs.

Försenad leverans berättigar inte köparen till skadestånd med mindre säljaren visar grov oaktsamhet och köparen kan visa att förseningen förorsakat betydande skada.

6. TID FÖR FRAMSTÄLLANDE AV KRAV l ANLEDNING AV DRÖJSMÅL

Önskar köparen häva köpet eller begära skadestånd på grund av dröjsmål skall köparen skriftligen meddela säljaren detta senast en vecka från avlämnandet.

7. FEL OCH BRIST l GODSET

Avtalad kvantitet får över‑ eller underskridas med 10% och sådan avvikelse skall ej anses som fel eller brist.

Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall godset - om part så begär och det med rimliga medel är praktiskt möjligt - utbytas mot felfritt gods eller bristen fyllas. Om felet inte avhjälpts eller bristen fyllts inom skälig tid, har köparen rätt till ett mot felet eller bristen svarande avdrag på köpeskillingen eller, om felet eller bristen är väsentlig och säljaren insåg eller borde ha insett detta, rätt att häva avtalet.

Säljarens skyldighet att ersätta köparen för skada som denne åsamkats som en direkt följd av fel eller brist i godset, är begränsad till ett belopp som motsvarar priset för det levererade godset (delleveransen). Visar köparen att han som en direkt följd av fel eller brist i godset haft kostnad för extra arbeten avseende till exempel borttagning av felaktigt gods eller applicering av levererat felfritt gods, är säljaren därutöver skyldig att utge ersättning därför, dock högst med ett belopp motsvarande tre gånger värdet av det levererade godset (delleveransen).

Säljarens ansvar omfattar inte skada som kan ha orsakats av oriktig användning eller osedvanligt bruk av godset, såsom dess användning på material eller dess utsättande för påverkan, av till exempel väder och fuktighet, för vilket godset inte är avsett. Säljarens ansvar för fel eller brist omfattar inte heller normal förslitning eller försämring och gäller - såvitt parterna inte avtalat om annat - inte längre än ett år från avlämnandet.

Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något ansvar för fel eller brist i godset. Säljaren är sålunda inte skyldig att på grund av fel eller brist i godset utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

8. REKLAMATION FÖR FEL OCH BRIST

Köparen skall skriftligen meddela säljaren fel eller brist i godset omedelbart eller senast inom en vecka från det köparen märkt eller bort märka felet eller bristen. Underlåter köparen det, är säljaren befriad från ansvar för felet eller bristen.

Erhåller säljaren underrättelse om fel i godset eller om köparen märkt eller bort märka att godset var felaktigt äger säljaren kräva att köparen upphör med användandet av godset. Köparen skall självmant upphöra med att använda gods, som köparen förstår eller bör förstå omöjliggör ett fackmässigt arbete eller kan förorsaka skada. Upphör inte köparen att använda godset, då detta begärts eller ändå bort ske, är säljaren befriad från allt annat ansvar för ifrågavarande fel än att leverera felfritt gods.

Om köparen, senast vid tiden för avtalets ingående skriftligen upplyst säljaren, att det levererade godset är avsett att användas i entreprenad som skall godkännas vid slutbesiktning och vid vilken tidpunkt slutbesiktningen skall äga rum, skall vid fel i godset reklamation, trots vad som angivits i första stycket, anses ha skett i rätt tid om köparen skriftligen meddelar säljaren detta senast inom en månad från den uppgivna tiden för slutbesiktning.

9. RETURER

Returer mottages endast efter i förväg träffad överenskommelse.

10. ANSVAR FÖR GODSETS SKADEBRINGANDE EGENSKAPER (PRODUKTANSVAR)

Säljarens information beträffande godset är baserad på laboratorieförsök eller användningstekniska försök och är endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets lämplighet för visst ändamål.

Säljaren ansvarar inte i något fall för skada, som kan drabba köparen till följd av att godset förorsakat skada på annan egendom tillhörande köparen av vad slag de vara må.

Säljaren är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen, som grundas på skadeståndskrav från tredje man, däri inräknat hos köparen anställd personal, till följd av sakskada eller personskada annat än i sådana fall, då köparen enligt tvingande lag haft att svara för detta och köparen enligt sådan lag har rätt att regressvis föra anspråket vidare på säljaren och förutsatt att säljaren beretts tillfälle att samråda med köparen vid handläggningen av ärendet.

Säljaren svarar i enlighet med tvingande lag i de fall tredje man ställer anspråk direkt emot säljaren grundade på skadebringande egenskaper hos godset. Köparen skall dock i sådana fall ersätta säljaren i den mån skadan uppkommit till följd av att köparen åsidosatt säljarens anvisningar för användningen av godset eller skadan annars helt eller delvis är en följd av köparens handlande eller underlåtenhet.

11. MERVÄRDESSKATT

Köpeskillingen innefattar inte mervärdesskatt.

12. BETALNINGSVILLKOR

Såvida parterna inte enas om annat, skall betalning vara säljaren tillhanda senast trettio dagar efter fakturadatum. Erlägges ej betalning på förfallodagen, utgår dröjsmålsränta med en räntesats som med lägst tre procentenheter överstiger den av Riksbanken vid var tid fastställda referensräntan.

Förorsakar köparens dröjsmål med betalning säljaren kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller uppkommer därigenom andra kostnader såsom kostnader för betalningspåminnelser med mera, skall köparen ersätta säljaren för dennes kostnader.

13. INSOLVENS

Finns skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

Säljaren är berättigad att häva köpet på grund av köparens dröjsmål med erläggande av betalning även efter det att godset kommit i köparens besittning.

14. FORCE MAJEURE

Skulle till följd av omständigheter såsom arbetskonflikt av vad slag de vara må, brand, explosion eller annan allvarlig olyckshändelse, naturkatastrof, krig, uppror, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, onormal stegring av råvarupriser eller med de uppräknade jämställd omständighet, säljarens möjligheter att fullgöra respektive mottagarens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras, är säljaren respektive köparen, om omständigheterna inte bort beaktats vid avtalets ingående och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständigheternas menliga inverkan, berättigad att uppskjuta leverans (delleverans) under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet.

Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet beträffande de leveranser som skulle ha skett under ifrågavarande tid. Detta gäller även om sådan omständighet som avses ovan inträffar efter avtalad leveranstid.

Part som vill begagna sig av ovannämnda rättighet, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom.

Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

15. TVIST

Tvist i anledning av avtalet skall avgöras i Sverige genom lag om skiljeförfarande, och enligt svensk lag utan tillämpning av dess internationella privaträttsliga regler.

Part äger dock att ansöka om betalningsföreläggande vad avser fordran för levererat gods som lämnats obetald. Skulle ansökan om betalningsföreläggande bestridas i rätt tid och önskar part föra tvisten vidare skall detta ske genom skiljeförfarande som får påkallas även sedan målet om betalningsföreläggande avskrivits.

Framställer part krav som sammanlagt inte avser högre belopp än 75.000 kr exkl. ränta, inkassokostnader och rättegångskostnader kan part i stället väcka talan vid allmän domstol.

Axalta Coating Systems Sweden AB, Standox


Besöksadress:
Södra Långebergsgatan 14
Box 263
421 32 Västra Frölunda
Sverige

+46(0)31 57 68 00