Informacje prawne


Terms of Use

Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

tel. +48 22 454 6400

NIP 521-363-33-41
Sad Rejonowy dla m. st.Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000425744
Zarząd Spółki: Robert Wysocki

Warunki korzystania z witryny internetowej witryny

Witamy Państwa w naszej witrynie internetowej. Axalta oferuje korzystanie z tej witryny na podstawie poniższych warunków. Korzystając z tej witryny wyrażają Państwo zgodę na przyjęcie wymienionych poniżej warunków. W razie pytań w sprawie warunków korzystania z witryny prosimy o kontakt.

 

Informacja

Axalta zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usuwania informacji w tej witrynie częściowo lub w całości, w każdej chwili i według własnego uznania, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie, i nie jest zobowiązany do aktualizacji tej witryny.

 

Prawo autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, ilustracje, grafiki, animacje, pliki dźwiękowe i wideo oraz ich rozmieszczenie w witrynie internetowej Axalta podlega ochronie prawa autorskiego i pozostałych przepisów chroniących własność intelektualną. Obiekty te nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w celach komercyjnych ani też modyfikowane i umieszczane w innych witrynach internetowych. Dotyczy to w szczególności reprodukcji, tłumaczenia, archiwizowania na mikrofilmach i przetwarzania elektronicznego.

 

Znaki towarowe

O ile nie ustalono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Axalta podlegają ochronie prawa o znakach towarowych, wliczając logo firmy Axalta oraz wszystkie emblematy i tabliczki znamionowe. Logo Axalta, Axalta™ i Axalta Coating Systems™ są znakami towarowymi  oznaczonymi ™ bądź ® lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Axalta Coating Systems, LLC i wszystkich podmiotów powiązanych. Znaki towarowe nie mogą być użyte w odniesieniu do żadnego produktu lub usługi , które nie są produktami lub usługami Axalta. Znaki towarowe nie mogą być użyte w odniesieniu do żadnego produktu lub usługi , które nie są produktami lub usługami Axalta. Znaków tych nie wolno stosować bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Axalta.

 

Informacje o produkcie specyficzne dla danego kraju

Axalta informuje o prowadzonej działalności handlowej w skali globalnej i lokalnej, a informacje te nie zawsze muszą odpowiadać stanowi faktycznemu w kraju internauty odwiedzającego tę witrynę. Jeżeli produkty, programy i usługi firmy Axalta wymienione w tej witrynie nie są dostępne w Państwa kraju, ich występowanie w witrynie internetowej nie oznacza, iż Axalta zamierza wprowadzić te produkty, programy lub usługi na rynek danego kraju. Prosimy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy Axalta w celu uzyskania bliższych informacji o dostępności naszych produktów w Państwa kraju.

 

Odrzucenie zobowiązania gwarancyjnego

Wszystkie ilustracje, teksty, ceny lub inne treści zostały zebrane i przedstawione w tej witrynie przez firmę Axalta z zachowaniem najwyższej staranności jedynie w celach informacyjnych. Jednak w przypadku, gdy korzystają Państwo z tych informacji w celu prowadzenia z nami działalności handlowej, Axalta nie udziela gwarancji co do prawidłowości i kompletności informacji zawartych w tej witrynie. Z wyjątkiem bezpośrednich szkód spowodowanych rozmyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem, firma Axalta nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, nietypowe, moralne, przypadkowe lub inne szkody wynikłe z odwiedzenia tej witryny internetowej, obejmujące też, bez ograniczenia, stratę zysków, zakłócenie działalności handlowej, utratę programów lub danych elektronicznych.

Firma Axalta wyklucza też wszelkie roszczenia z tytułu domniemanych gwarancji dotyczących zbytu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw lub patentów lub innych praw osób trzecich.

Wszystkie linki prowadzące do witryny internetowej firmy Axalta z innych stron muszą być zatwierdzone na piśmie przez firmę Axalta, z tym, że firma Axalta dopuszcza linki, w których zarówno treść linku, jak i strona do której taki link prowadzi:

  • nie tworzy ramek ani obramowań wokół stron ani materiałów w witrynie firmy Axalta, ani korzysta z innych technik powodujących jakąkolwiek modyfikację wyglądu dowolnych treści w witrynie firmy Axalta;
  • nie tworzy porównań produktów firmy Axalta z konkurencyjnymi produktami lub usługami;
  • nie kopiuje żadnych materiałów w witrynie firmy Axalta ani żadnego logo lub znaku towarowego firmy Axalta bez oddzielnego pozwolenia udzielonego przez firmę Axalta na piśmie;
  • nie przedstawia nieprawdziwej relacji z firmą Axalta;
  • nie sugeruje, że firma Axalta w jakikolwiek sposób poleca lub popiera osobę umieszczającą link lub witrynę internetową, produkty lub usługi takiej osoby;
  • nie przedstawia fałszywego lub wprowadzającego w błąd wizerunku firmy Axalta ani w inny sposób nie narusza renomy związanej z nazwą Axalta oraz znakami towarowymi Axalta;
  • nie zawiera treści, które mogłyby zostać uznane za obelżywe, napastliwe, bluźniercze, obraźliwe, zawierające pogróżki lub nadmierną przemoc lub które są niezgodne z obowiązującym prawem albo nakłaniają odbiorców do naruszania tego prawa;
  • nie zawiera treści, które mogłyby zostać uznane za obsceniczne, pornograficzne lub erotyczne.

 

Odwzorowanie kolorów

Treści zamieszczone na tej stronie służą tylko celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Szczególnie odwzorowanie kolorów zależy od rodzaju karty graficznej i monitora. Różnice koloru miedzy obrazem online a rzeczywistą polakierowaną powłoką nie moga więc być wykluczone.

 

Prawa licencyjne

Własność intelektualna umieszczona w tej witrynie internetowej, obejmująca patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, podlega ochronie. Żadne treści zawarte w tej witrynie nie mogą być interpretowane, domyślnie lub w jakikolwiek inny sposób, jako przyznanie licencji lub praw do własności intelektualnej bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Axalta lub właściciela odpowiednich praw.

 

Poufność haseł

Po otrzymaniu hasła / kodu dostępu do określonych stron, użytkownik zobowiązany jest do utrzymania tego hasła / kodu dostępu w tajemnicy. Nie zezwala się na przekazywanie tych informacji osobom trzecim. Hasło / kod dostępu można wykorzystywać wyłącznie do uzyskania dostępu do platformy Axalta celem zapoznania się z przedstawionymi tam informacjami. Użytkownik sam odpowiada za wszelkie działania podjęte w jego imieniu. W razie niedozwolonego korzystania z hasła / kodu dostępu użytkownik ma obowiązek natychmiast je zmienić.

 

Obowiązujące prawo

Niniejsza witryna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa niemieckiego. Axalta nie udziela gwarancji co to zgodności z systemami prawnymi innych krajów. Wszelkie skargi i spory prawne dotyczące niniejszej witryny internetowej i posługiwania się nią będą podlegać prawu niemieckiemu i będą według niego interpretowane, z wyjątkiem zasad rozstrzygania sprzecznych przepisów, chyba że zastrzeżenia odnośnie konkretnej transakcji handlowej stanowią inaczej.

Legal Entity

Axalta Coating Systems
Uferstrasse 90
4057 Basel
Switzerland

Phone: +41 61 404 4000
 info-ch@axalta.com